อ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค
หัวหน้าภาควิชา


ตำแหน่ง
    อาจารย์
คุณวุฒิ
    สพ.บ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    บธ.ม. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    Ph.D. (ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์) : Swedish University of Agricultural Science, Sweden
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
    Animal Reproduction
ผลงานวิจัย
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fvetsrk@ku.ac.th, koonjaenak@yahoo.com
   
 
   

 
ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ตำแหน่ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
    วท.บ. (สัตวแพทย์) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    สพ.บ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    Ph.D. (Veterinary Anatomy) : Iowa State University, U.S.A.
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
    Gross anatomy, Histology, Electron microscopy
ผลงานวิจัย
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fvettsp@ku.ac.th, prapongteer@gmail.com
   
 

 
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ
ตำแหน่ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
    สพ.บ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    M.Sc. (Biomedical Sciences) : University of Guelph, Canada
    Ph.D.(Biomedical science) : University of Guelph, Canada
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
    Cryopreservation of oocytes, mesenchymal stem cell biology, embryonic development
ผลงานวิจัย
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fvetsrc@ku.ac.th
   
   

 
ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์


ตำแหน่ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
    สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ2) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    Ph.D. (Anatomy) : มหาวิทยาลัยมหิดล
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
    Histology, Oncology
ผลงานวิจัย
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fveturp@ku.ac.th, au_urai@yahoo.com
 
   

 
ผศ.น.สพ.สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์


ตำแหน่ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
    สพ.บ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
    Histology, Hematology
ผลงานวิจัย
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fvetsra@ku.ac.th
 
   
   

 
อ.สพ.ญ.ดร.ประภัสสร บุญสูงเนิน
ตำแหน่ง
    อาจารย์
คุณวุฒิ
    สพ.บ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    Ph.D. (Anatomy and Structural Biology) : มหาวิทยาลัยมหิดล
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
    Veterinary Anatomy, Veterinary Embryology, Veterinary Histology, Molecular Biology, Veterinary immunology and Cancer, Neuroscience
ผลงานวิจัย
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fvetpsj@ku.ac.th
 
   

 
อ.สพ.ญ.ดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล
ตำแหน่ง
    อาจารย์
คุณวุฒิ
    สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    วท.ด. (พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
    Dermatopathology, molecular biology, Oncology, Intracellular trafficking
ผลงานวิจัย
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fvetsrth@ku.ac.th, sirin.t@ku.ac.th
 
   

 
อ.สพ.ญ.นิยดา ล้านทรัพย์สกุล


ตำแหน่ง
    อาจารย์
คุณวุฒิ
    สพ.บ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
    Neuroscience, Anatomy
ผลงานวิจัย
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fvetnydl@ku.ac.th, niya302000@yahoo.com
   
   

 
อ.สพ.ญ.มณีนุช เขียวอินทร์


ตำแหน่ง
    อาจารย์
คุณวุฒิ
    สพ.บ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
    Embryology, Anatomy
ผลงานวิจัย
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fvetmnn@ku.ac.th
   
   

 
อ.น.สพ.มนตรี ภัทรพนาวัน


ตำแหน่ง
    อาจารย์
คุณวุฒิ
    สพ.บ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
    Anatomy, Embryogenesis, Gene expression
ผลงานวิจัย
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fvetmtp@ku.ac.th

 
ธนัตพร พรหมพา


ตำแหน่ง
    นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ)
คุณวุฒิ
    วท.บ.(พืชศาสตร์) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
    วท.ม.(ชีววิทยา) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fvetntm@ku.ac.th
 
 
 
 
   
   

 
อภันตรี ด้วงเงิน

ตำแหน่ง
    นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ)
คุณวุฒิ
    วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fvetapc@ku.ac.th
 
 
 
   
   

 
กฤษณา แสงประไพทิพย์


ตำแหน่ง
    นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ)
คุณวุฒิ
    วท.บ.(ชีววิทยา) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fvetkrs@ku.ac.th
 
 
   
   

 
ขจร กอบสันเทียะ

ตำแหน่ง
    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ
    วท.บ.(เวชนิทัศน์) : มหาวิทยาลัยมหิดล
    ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fvetkjk@ku.ac.th
 
 
   
   

 
อาริยา ยอดหล้า


ตำแหน่ง
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)
คุณวุฒิ
    บธ.บ.(เลขานุการ) : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fvetary@ku.ac.th
 
 
 
   
   

 
แก้วกัญญา เมืองกาญจน์

ตำแหน่ง
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ
    ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี
โทรศัพท์  0-2579-7539 โทรสาร  0-2942-8954
อีเมล์  fvetkym@ku.ac.th, sinko18@hotmail.com