ข่าววิจัย  ขอแสดงความยินดีกับ อ.สพ.ญ.ดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (ภาคบรรยาย)

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สพ.ญ.ดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (ภาคบรรยาย) ของงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 6th Congress of Asian Association of Veterinary Anatomists ณ เมืองกูชิงประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 15?16 ตุลาคม 2560 ในหัวข้อเรื่อง Porcine circovirus type2 interacts with cytoplasmic dynein motor protein for intracellular trafficking

วันที่ประกาศ 25 ต.ค. 2560 09:15:33

ผู้ประกาศ น.ส.แก้วกัญญา เมืองกาญจน์

     ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม