หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค
ความเป็นมา
หลักสูตรนี้ได้รับการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายวิภาคทางสัตวแพทย์ โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาของสาขาวิชาที่กว้างขึ้น และมีการปรับปรุงรายวิชาเดิมให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย และเปิดรายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต ตามผลการวิจัยสถาบันที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อม ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรนี้มีเนื้อหาที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค ซึ่งเป็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดแรงงานปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรจะสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้หลากหลายด้านในอนาคต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค เริ่มเปิดรับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ปรัชญาและความสาคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค เป็นหลักสูตรที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์กายวิภาค ตั้งแต่ระดับโมเลกุลภายในเซลล์ไปจนถึงมหกายวิภาคศาสตร์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งโดยการเผยแพร่ความรู้ด้านชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค ในสถาบันการศึกษา และการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการสำหรับการวินิจฉัยโรค และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ เป็นต้น
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา สัตววิทยา หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ และสาขาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก กพ.
2. ผู้สมัครแผน ก1 จะต้องสาเร็จการศึกษาปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย โดยมีเอกสารรายงานการวิจัยหรือเอกสารเผยแพร่งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร